Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1973-03-08, Jelenia Góra
Zawód: inżynier telekomunikacji
Absolwent inżynierii komputerowej w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze oraz telekomunikacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Przedsiębiorca i działacz społeczny. Prezes Stowarzyszenia Goduszyn. W l. 2014-2018 radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry.... Członek partii Nowa Lewica. Poseł na Sejm IX kadencji. Członek sejmowych komisji: ds. Petycji, Polityki Senioralnej, Obrony Narodowej, Polityki Społecznej i Rodziny, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Doprowadzenie do zmiany zapisów ustawy o dodatku węglowym, dzięki czemu gospodarstwa domowe mieszkające pod jednym adresem, ale prowadzące osobne gospodarstwa są uprawione do skorzystania z dodatku węglowego oraz zakupu węgla po preferencyjnej stawce.
Drugi sukces
Doprowadzenie do zmiany interpretacji ustawy Prawo wodne, w taki sposób, że na przydomowe oczyszczalnie ścieków nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne, co znacznie obniża koszty jej instalacji.
Trzeci sukces
Intensywna aktywność poselska, która przekłada się na wysokie oceny zarówno przed media jak i przez mieszkańców. Świadczą o tym także statystyki sejmowe.
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Cały pakiet ustaw COVIDOWYCH.
Ustawa o obronie ojczyzny.
Ustawa Prawo o ruchu drogowym.
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
Parlamentarny Zespół Absolwentów Szkoły Liderów im. prof. Zbigniewa Pełczyńskiego Parlamentarny Zespół do spraw Przyszłości Pracy Parlamentarny Zespół ds. Działań w zakresie Proobronności i Bezpieczeństwa Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Podmiotowości Dziecka w Prawie Krajowym Parlamentarny Zespół ds. Odbudowy Ukrainy Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego Parlamentarny Zespół ds. Reformy Służb Specjalnych Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Smart City Parlamentarny Zespół ds. Samorządności Parlamentarny Zespół ds. Upamiętnienia Zbrodni Holocaustu w Babim Jarze - dla Europy Wolnej od Ludobójstwa i Nienawiści Parlamentarny Zespół ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Samorządy nie powinny mieć większego niż obecnie wpływu na program nauczania w swoim regionie, ze względu na możliwość pogłębienia nierówności edukacyjnych.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Cała grupa HORECA w zasadzie cała branża turystyczna. W okręgu wyborczym z którego uzyskałem mandat Legnicko-Jeleniogórski największe straty przedsiębiorców pochodzą właśnie z branż turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej. Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy wskazują brak systemowych rozwiązań, które w dobie pandemii dały by im poczucie bezpieczeństwa.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
sprawa ochrona zdrowia także wymaga poprawy mamy pacjentów nie covidowych, których leczenie zostało opóźnione przykładem mogą być pacjenci onkologiczni. w systemie ochrony zdrowia umieściłbym także psychiatrię. Problemy w tej materii obserwujemy od lat i także od lat brakuje rozwiązań ( za wyjątkiem powtarzających się deklaracji rządu, że będzie lepiej.) W powyższym pytaniu widać jeszcze jeden ważny problem w zasadzie każdy z punktów wymaga strategicznego planowania i rozwiązań. Kryzys epidemiczny pokazał słabość państwa w bardzo wielu płaszczyznach jego funkcjonowania. Trudno jednak wymagać by rząd, który zajęty jest sobą był zdolny do wyzwań jakie nas czekają w najbliższej przyszłości.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Ponieważ można było wybrać dwie odpowiedzi uważam, że równie ważne jest finansowanie telefonu zaufania jak i szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznych skierowane do rodziców. Nauczyciele i Rodzice mogą najwcześniej rozpoznać określone nieprawidłowości o ile będą posiadać odpowiednią wiedze i umiejętności.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Wzrost gospodarczy oraz poprawa sytuacji finansowej Polaków, jednak nie poprzez programy społeczne, a wzrost realnego wynagrodzenia za pracę.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Obniżenie obciążeń podatkowych.
2
Ułatwienia dla przedsiębiorców
3
Złagodzenie ustawy antyaborcyjnej, związki partnerskie, małżeństwa jednopłciowe
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Małżeństwa jednopłciowe
2
Złagodzenie ustawy antyaborcyjnej
3
Rozliczenie obecnej ekipy rządzącej.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej