Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1976-01-11, Bolesławiec
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Menedżer: był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg S.A., Aquaparku Polkowice S.A. oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej; pełnił też funkcję wiceprezesa Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Od końca l. 90 związany z samorządami. W l.... 1998-2002 był członkiem rady miasta Lubina; a w l. 2002-2009 członkiem Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w którym pełnił również funkcje wicemarszałka i wiceprzewodniczącego. Były członek Unii Wolności i Partii Demokratycznej, obecnie należy do Platformy Obywatelskiej. Poseł do Parlamentu Europejskiego w l. 2009-2014. Poseł na Sejm od 2019 r. (IX-X kadencja). W Sejmie IX kadencji był członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Piotra Borysa w Lubinie ul. Piastowska 2 59-300 Lubin woj. dolnośląskie tel. 570 80 19 18 lubin.biuro@wp.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Piotr Borys Od 2003 sprawował mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. W II kadencji był wiceprzewodniczącym sejmiku, następnie został powołany w skład zarządu województwa. Utrzymał to stanowisko po wyborach samorządowych w 2006. W marcu 2008 w nowym zarządzie objął stanowisko wicemarszałka. Należał do Unii Wolności i Partii Demokratycznej. W 2006 przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z listy UW w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu[1] i w 2004 do PE, a w 2005 z listy PD ponownie do Sejmu[2]. Z listy PO w 2009 w okręgu dolnośląsko-opolskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji[3]. W Parlamencie Europejskim został członkiem delegacji do spraw stosunków z Afganistanem, delegacji do spraw stosunków z Azją Centralną, Komisji Prawnej oraz Komisji Kultury i Edukacji, jak również członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej. W 2014 nie ubiegał się o reelekcję, natomiast w 2015 był kandydatem PO do Senatu[4]. W 2018 powrócił w skład sejmiku dolnośląskiego[5]. W wyborach w 2019 z ramienia Koalicji Obywatelskiej uzyskał mandat posła IX kadencji w okręgu legnickim, otrzymując 35 034 głosy[6].
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Turystyczna, gastronomiczna, kultura, fitness, hotelarska
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Polki i Polacy zasługują na godne, bezpieczne życie, na wolność i szacunek. Zasługują na państwo, które stworzy im perspektywy rozwoju wykraczające poza jedną kadencję i doraźne interesy. Aby to zapewnić konieczna jest: (1) Długofalowa, ponadpartyjna strategia uzdrowienia służby zdrowia i jej konsekwentne wdrażanie (bez względu na zmiany rządów) przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania. (2) Przyjęcie i wdrażanie jasnego planu rozwiązania problemów demograficznych, bo Polska się „kurczy” (polityka rodzina, dofinansowanie usług społecznych, edukacja, polityka senioralna i społeczna itd.) (3) Wprowadzenie długofalowych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska, dla nas i przyszłych pokoleń (4) zrównoważony rozwój gosp. oparty nie tylko na konsumpcji ale przede wszystkim na inwestycjach, bo to one pozwolą Polsce się rozwijać i finansować potrzeby Polek i Polaków.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma służby zdrowia, mająca na celu zagwarantowanie Polkom i Polakom dostępu do leczenia i profilaktyki na europejskim poziomie. Obejmująca również zbudowanie dobrze wykształconej i dobrze opłacanej kadry medycznej.
2
Reforma polityki państwa mająca na celu stworzenie stabilnych ram prawnych, instytucjonalnych i finansowych dla ochrony środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym.
3
Reforma edukacji, której najważniejszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia naszych dzieci oraz szacunek i godne warunki pracy dla nauczycieli.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wprowadzenie rozwiązań systemowych i finansowych, które zagwarantują Polkom i Polakom dostęp do służby zdrowia i możliwości leczenia na najwyższym europejskim poziomie. Szczególne znaczenie dla mnie zapewnienie dostępności do pełnego leczenia i profilaktyki dla osób żyjących w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Dla realizacji tego celu wykorzystam również moje doświadczenie, jakie zdobyłem w Parlamencie Europejskim, co umożliwi pozyskanie dodatkowych środków unijnych dedykowanych naprawie służby zdrowia w Polsce.
2
Wprowadzenie w życie projektu „Niższe podatki - wyższe płace”, który ma na celu zagwarantowanie wyższych płac najmniej zarabiającym Polkom i Polakom poprzez znaczące obniżenie kosztów pracy, jakie dziś musza ponosić przedsiębiorcy (obniżenie PIT i składek ZUS).
3
Wprowadzenie konkretnych rozwiązań ekologicznych, w szczególności poprzez wprowadzanie energetyki odnawialnej i uniemożliwienie tworzenia nowych kopalni, takich jak np. planowana odkrywka węgla brunatnego w okolicy Lubina i Legnicy.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 5
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Berkowicz nie Konfederacja   Magdalena Biejat tak Lewica   Małgorzata Kidawa-Błońska brak opinii KO   Piotr Borys tak KO Popieram utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do przerywania ciąży. Wiesław Buż tak Lewica…

29.12.2021, Oczekiwania wyborców vs. konkretne działania

…Na sytuację tej grupy zwrócili uwagę Paweł Kukiz (Kukiz'15) i Zofia Czernow (KO). Z kolei Piotr Borys (KO) rozszerzyłby zakres pomocy publicznej (odszkodowań) na organizacje pozarządowe i samorządy z gmin objętych stanem wyjątkowym…

22.02.2021, PO za liberalizacją prawa do aborcji. Jak zmieniały się poglądy polityków?

…wskazywać odpowiednie zachowania i informować o ich skutkach, a nie ograniczać wolność i narzucać gotowe rozwiązania.” Piotr Borys i Marzena Okła-Drewnowicz twierdząco odpowiedzieli na pytanie o prawo kobiet do legalnej aborcji do 12 tygodnia…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, poseł, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Legnica, liczba głosów: 35 064
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
2019
kandydat na posła, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Legnica, liczba głosów: 35 064
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Borys
Data urodzenia: 1976-01-11
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Powierzchnia działki: 0,1545 ha
Tytuł prawny: współwłasność w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej
Uwagi: wartość: 750 000 PLN 220 m2 - pow. użytkowa + garaż 56 m2
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne (łąki)
Powierzchnia działki: 43,55 ha
Tytuł prawny: dzierżawa łąk (50% współdzierżawy z innymi osobami)
Uwagi: dopłaty rolne do łąk - 35 818,69 PLN ([nieczytelne] dzierżawy - 25 225 PLN)
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1342 ha
Wartość: 70 000 PLN
Tytuł prawny: małżeńska wspólności ustawowej

Rodzaj: działka
Powierzchnia działki: 0,1626 ha
Wartość: 50 000 PLN

Rodzaj: działka (grunty) rolne zabudowane
Powierzchnia działki: 3,7319 ha
Wartość: 900 000 PLN
Tytuł prawny: 50% udziału we współwłasności

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: Nabyłem wraz z małżonką 1/2 udziału w nieruchomości o pow. 3,7319 ha (grunty rolne z zabudową) w drodze przetargu od Skarbu Państwa Agencję Nieruchomości Rolnych w dn. 19.09.2014
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu umowy o pracę
Kwota: 164 697,52 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu umowy zlecenie
Kwota: 48 000 PLN brutto
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu umowy zlecenie i umowy o dzieło
Kwota: 5928 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu diety radnego Województwa Dolnośląskiego
Kwota: 1037,87 PLN
Uwagi: w 2018 r.

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2011
Wartość: 40 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w ROR Bank PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 113 059,13 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu Bank PKO BP S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 109 075,23 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w ROR Bank PKO BP, kredyt współmałżonki
Kwota pozostała do spłacenia: 78 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt inwestycyjny współmałżonki Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Kwota pozostała do spłacenia: 410 750 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-24
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Piotr
Nazwisko: Borys
Data urodzenia: 1976-01-11
Miejsce urodzenia: Bolesławiec
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Bruksela, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego od czerwca 2009
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 15 000 EUR
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 220 m2
Powierzchnia działki: 0,1545 ha
Tytuł prawny: współwłasność w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej
Uwagi: wartość: 750 000 PLN 220 m2 - pow. użytkowa + garaż 56 m2, na działce nr 198/5
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 65 m2
Wartość: 390 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr 198/16
Powierzchnia działki: 0,1342 ha
Wartość: 40 000 PLN
Tytuł prawny: w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej

Rodzaj: działka nr 191/1
Powierzchnia działki: 0,1626 ar
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części
Uwagi: (wartość łączna dla działki 191/1 i 191/2 - 50 000 PLN)

Rodzaj: działka nr 191/2
Powierzchnia działki: 0,1625 ar
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części
Uwagi: (wartość łączna dla działki 191/1 i 191/2 - 50 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pracy na funkcji posła do Parlamentu Europejskiego styczeń - marzec 2014
Kwota: 18 600 EUR netto
X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Volvo
Model: XC90
Rok produkcji: 2011
Wartość: 100 000 PLN

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2012
Wartość: 50 000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt w ROR Bank PKO BP S.A.
Cała kwota: 45 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Karta kredytowa Bank PKO BP S.A.
Cała kwota: 25 000 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na budowę domu Bank PKO BP S.A.
Cała kwota: 139 451,16 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na zakup samochodu Toyota Bank
Cała kwota: 15 400 PLN

Podpis
Data: 2014-04-23