Wybory

Kandydat na posła

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 1
Miejsce na liście: 1
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Miejsce zamieszkania: Lubin

Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1976-01-11, Bolesławiec
Zawód: przedstawiciel władzy samorządowej - radny
Wykształcenie: wyższe

Biura poselskie:

 • ul. Odrodzenia 16/1 59-300 Lubin lubin.biuro@wp.pl tel. (76) 723 15 15, Fax (76) 723 15 16
 • 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex tel. +33 (0)3 88 1 75888, fax +33(0)3 88 1 79888
 • 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 tel. +32 (0) 228 45888, fax +32 (0) 228 49888

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Parlament (2019)

Imię (imiona) i nazwisko
Piotr Borys
Data urodzenia
11.01.1976
Miejsce urodzenia
Bolesławiec
Ostatnio wykonywany zawód
Samorządowiec
Wykształcenie
 1. Podstawowe/ gimnazjalne
 2. Zasadnicze zawodowe
 3. Średnie
 4. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 5. Wyższe
Dodatkowe informacje o wykształceniu (np. nazwa szkoły, kierunek, specjalizacja, stopnie zawodowe i naukowe itp.)
Mgr nauk prawnych
Kandydatka/ kandydat do:
 1. Sejmu
 2. Senatu
Okręg wyborczy (nazwa i numer):
Nr 1 Legnicko-Jeleniogorski
Komitet wyborczy:
Koalicja Obywatelska PO .N IP Zieloni
Numer na liście wyborczej:
1
Dane kontaktowe
 1. Adres email
  Piotr.borys@platforma.org
 2. Telefon
  513092548
 3. Strona internetowa kandydatki/ kandydata
 4. Facebook
  Piotr Borys
 5. YouTube
 6. Twitter
  Piotr Borys
 7. Instagram
 8. Inne strony
Czy jako posłanka/ poseł/ senator udostępni Pani/ Pan swój kalendarz spotkań do wglądu obywateli?
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna (w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub realizacji budżetu). 
W latach 1998–2002 radny Rady Miejskiej Lubina. W latach 1998-2002 pełniłem funkcję Członka Zarządu Miasta. Od 2003 sprawowałem mandat radnego sejmiku dolnośląskiego. W II kadencji byłem wiceprzewodniczącym sejmiku, następnie zostałem powołany w skład zarządu województwa. W marcu 2008 objąłem stanowisko wicemarszałka. W 2009 w okręgu dolnośląsko-opolskim uzyskałem mandat eurodeputowanego VII kadencji. 2014-2015 pełniłem funkcję doradcy Ministra Spraw Zagranicznych . Od 2016 jestem Dyrektorem Biura Krajowego PLatformy Obywatelskiej. Od 2018 roku ponownie zostałem radnym Sejmiku Dolnośląskiego.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie tych, które Pani/Pana dotyczą.
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Obecnie pełnię tę funkcję. Pełniłam/ pełniłem tę funkcję w przeszłości. Nie pełniłem/am w przeszłości oraz nie pełnię tej funkcji obecnie.
Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Inne, jakie?
Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Moja decyzja o kandydowaniu nie jest przypadkowa. Przez lata zaangażowany byłem w sprawy publiczne. Dzięki temu zdobyłem ogromną wiedzę i doświadczenie w sprawach dotyczących funkcjonowania naszego państwa. Co więcej, przez te wszystkie lata spotykałem się z Polkami i Polakami, rozmawiałem o ich codziennych problemach, potrzebach i oczekiwaniach. Chcę zmieniać rzeczywistość na lepszą. Chcę realizować ambitny program rozwoju Polski. Również mój region potrzebuje silnego głosu w Sejmie. Kogoś, kto będzie dbał o jego interes. Uzyskanie mandatu posła daje mi dodatkowe, szersze możliwości zadbania o sprawy, z którymi Polki i Polacy zmagają się na co dzień. Polski parlament potrzebuje dziś również ludzi, którzy dotychczas nie angażowali się w politykę parlamentarną. Potrzebuje młodych ludzi. Jestem przekonany, że jeśli uzyskam zaufanie i poparcie wyborców, nie zawiodę ich zaufania.
W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakim języku obcym swobodnie się Pani/ Pan porozumiewa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język hiszpański
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat?  Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach. 
Polki i Polacy zasługują na godne, bezpieczne życie, na wolność i szacunek. Zasługują na państwo, które stworzy im perspektywy rozwoju wykraczające poza jedną kadencję i doraźne interesy. Aby to zapewnić konieczna jest: (1) Długofalowa, ponadpartyjna strategia uzdrowienia służby zdrowia i jej konsekwentne wdrażanie (bez względu na zmiany rządów) przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu finansowania. (2) Przyjęcie i wdrażanie jasnego planu rozwiązania problemów demograficznych, bo Polska się „kurczy” (polityka rodzina, dofinansowanie usług społecznych, edukacja, polityka senioralna i społeczna itd.) (3) Wprowadzenie długofalowych działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska, dla nas i przyszłych pokoleń (4) zrównoważony rozwój gosp. oparty nie tylko na konsumpcji ale przede wszystkim na inwestycjach, bo to one pozwolą Polsce się rozwijać i finansować potrzeby Polek i Polaków.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze. 
1
Reforma służby zdrowia, mająca na celu zagwarantowanie Polkom i Polakom dostępu do leczenia i profilaktyki na europejskim poziomie. Obejmująca również zbudowanie dobrze wykształconej i dobrze opłacanej kadry medycznej.
2
Reforma polityki państwa mająca na celu stworzenie stabilnych ram prawnych, instytucjonalnych i finansowych dla ochrony środowiska oraz zapobieganie zmianom klimatycznym.
3
Reforma edukacji, której najważniejszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia naszych dzieci oraz szacunek i godne warunki pracy dla nauczycieli.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator?  Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Wprowadzenie rozwiązań systemowych i finansowych, które zagwarantują Polkom i Polakom dostęp do służby zdrowia i możliwości leczenia na najwyższym europejskim poziomie. Szczególne znaczenie dla mnie zapewnienie dostępności do pełnego leczenia i profilaktyki dla osób żyjących w mniejszych miejscowościach i na wsiach. Dla realizacji tego celu wykorzystam również moje doświadczenie, jakie zdobyłem w Parlamencie Europejskim, co umożliwi pozyskanie dodatkowych środków unijnych dedykowanych naprawie służby zdrowia w Polsce.
2
Wprowadzenie w życie projektu „Niższe podatki - wyższe płace”, który ma na celu zagwarantowanie wyższych płac najmniej zarabiającym Polkom i Polakom poprzez znaczące obniżenie kosztów pracy, jakie dziś musza ponosić przedsiębiorcy (obniżenie PIT i składek ZUS).
3
Wprowadzenie konkretnych rozwiązań ekologicznych, w szczególności poprzez wprowadzanie energetyki odnawialnej i uniemożliwienie tworzenia nowych kopalni, takich jak np. planowana odkrywka węgla brunatnego w okolicy Lubina i Legnicy.
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi.
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Z jakimi umiejętnościami i wiedzą powinni wychodzić absolwenci szkół, by byli dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy będzie wymagało od instytucji rządowych i samorządowych przede wszystkim bieżącego monitorowania branż i sektorów gospodarki, pod kątem ich oczekiwań, perspektyw i zmian zachodzących na rynku pracy. Dotychczasowe analizy i rozmowy z przedstawicielami polskich firm i organizacjami samorządu gospodarczego wskazują na dwa rodzaje kompetencji, które w mojej opinii powinny być rozwijane. Są to kompetencje twarde (tu szczególnie ważna jest znajomość języków obcych, obsługiwania specjalistycznych programów, znajomość narzędzi analitycznych i przetwarzania informacji, baz danych, itp). Zdobywanie tych praktycznych umiejętności powinno mieć dużo większe znaczenie niż nauka teoretyczna, które często nie jest powiązana z praktyką. Drugi typ kompetencji, które uczniowe powinni móc pozyskiwać w szkołach, to tzw. kompetencje „miękkie”. Tu warto położyć nacisk na rozwój kompetencji analitycznych i krytycznego myślenia. Ponadto istotne kompetencje, które uczniowie muszą zdobywać w szkołach to zdolności komunikacyjne i medialne, odporność na stres, samodzielność. Tradycyjny system indywidualnej nauki powinien zawierać istotny komponent pracy w zespołach, prac projektowych, kształtowania cech przywódczych. Tylko praktyczne, innowacyjne i całościowe podejście do kształcenia młodych ludzi może zwiększyć ich szanse na rynku pracy i jednocześnie pozwoli odpowiedzieć na wyzwania, jakie dziś mamy w Polsce.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom? 
A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.

B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Każdy młody człowiek powinien mieć wolność decydowania o rodzaju wykształcenia, które chce zdobywać. Państwo musi gwarantować równe szanse i równy dostęp zarówno do kształcenia akademickiego, jak i kształcenia zawodowego. Tylko wykształcone społeczeństwo daje gwarancje trwałego, innowacyjnego rozwoju Polski. Warto rozwijać najlepsze warunki dla kształcenia na wszystkich poziomach. Szkolnictwo zawodowo, specjalistyczne powinno być dostosowane do potrzeb rynku pracy. Co więcej, musi być również zapewniony praktyczny wymiar poprzez współpracę z sektorem prywatnym, organizacjami przedsiębiorców, instytutami naukowymi i badawczymi, organizacjami pozarządowymi i partnerami z zagranicy.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Popieram utrzymanie obecnych regulacji dot. prawa kobiet do przerywania ciąży.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Dobra przemyślana polityka klimatyczna i ochrony środowiska nie musi oznaczać wzrostu cen prądu. Alokowanie działań klimatycznych w ceny prądu, to pójście na łatwiznę. Zapewnienie właściwego mixu energetycznego, rozwój energetyki odnawialnej, zielone inwestycje i rozwój technologii umożliwi ochronę klimatu i naszego bogactwa środowiskowego bez negatywnych konsekwencji dla konkurencyjności polskiej gospodarki i dla portfeli Polek i Polaków. Warto też dodać, że transformacja energetyczna, rozwój nowych technologii będą generować nowe inwestycje i wysokopłatnej „zielone” miejsca pracy. To duża szansa dla całej naszej gospodarki.
Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii. 

B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
W tym przypadku należy zachować właściwą równowagę między dążeniem do osiągania korzyści gospodarczych a ochroną środowiska naturalnego. Coraz większy problem Polski z zasobami wody wymaga ochrony tych zasobów i ich racjonalnego użytkowania. Jednocześnie susze spowodowane zmianami klimatycznymi wymagają pilnych działań, np. wprowadzenia systemu retencji.
By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów.  Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?
Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania.
 1. budowa żłobków w najmniejszych gminach
 2. dostęp do specjalistycznych szpitali
 3. przychodnie z podstawową opieką lekarską
 4. transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
 5. poprawa jakości szkół
 6. zwiększenie dostępności mieszkań
 7. pomoc społeczna
 8. czystość środowiska
 9. ochrona przeciwpowodziowa
 10. dostęp do kultury
 11. ład przestrzenny
 12. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
  Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują.  Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
 2. Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
 3. Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie rozwiązania Pani/Pana zdaniem należy wprowadzić, aby poprawić dostępność rynku pracy dla cudzoziemców?
Kwestia obecności pracowników z zagranicy na polskim rynku pracy jest dziś faktem. Polityka migracyjna nie może opierać się o wzbudzanie emocji, podsycanie strachu i kreowanie stanu zagrożenia ze strony osób z zagranicy. Tego typu działania, jakie mogliśmy obserwować w polityce są nieakceptowalne. Obecne uwarunkowania rynku pracy, niskie bezrobocie oraz niedobór pracowników wymaga wprowadzenia przemyślanych rozwiązań, które z jednej strony pozwolą nam rozwiązać problemy przedsiębiorców wynikające z „braku rąk do pracy”, z drugiej zaś zapewnią bezpieczeństwo i integrację pracowników z zagranicy. Wszelkie rozwiązania powinny być wprowadzane na podstawie pogłębionych analiz rynku pracy, potrzeb przedsiębiorców i możliwości strukturalnych. Przykładowe rozwiązania, które mogą być stosunkowo szybko wprowadzone to usprawnienie procedur administracyjnych, w tym zmniejszenie czasu rozpatrywania wniosków.
Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej.  Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
 1. godność osobista
 2. równość obywateli
 3. ochrona życia
 4. nietykalność i wolność osobista
 5. prawo do sprawiedliwego sądu
 6. ochrona prywatności
 7. prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
 8. wolność sumienia i religii
 9. wolność słowa
 10. ochrona zdrowia
 11. bezpieczeństwo ekologiczne
 12. wolna działalność gospodarcza
 13. prawo do edukacji
 14. Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
 15. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach.  Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. podniesienie wysokości mandatów
 2. zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
 3. poprawa stanu dróg
 4. częstsze kontrole drogowe
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
 1. Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
 2. Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
 3. Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Jako członek Unii Europejskiej mamy lepszą pozycje negocjacyjną, w tym z takimi potęgami gospodarczymi jak Chiny.
  Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź. 
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie kiedy i w jakich okolicznościach przedstawiciele władz publicznych łamali Konstytucję RP. Czy Pani/Pana zdaniem te osoby powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jakiej formie.
Osoby odpowiedzialne za łamanie Konstytucji RP powinny odpowiedzieć przed Trybunałem Stanu.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Najbardziej zgodni politycy

Riad Haidar
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
16
zgodność
90%
Joanna Paul
Sojusz Lewicy Demokratycznej
wspólne pytania
12
zgodność
88%
Michał Chowaniec
Koalicja Obywatelska
wspólne pytania
15
zgodność
86%

Najmniej zgodni politycy

Janusz Bielecki
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
wspólne pytania
13
zgodność
42%
Jan Dobrzyński
KWW Zjednoczona Prawica
wspólne pytania
15
zgodność
43%
Paweł Jagiełło
Konfederacja Wolność i Niepodległość
wspólne pytania
16
zgodność
44%

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.09.2009
Parlament Europejski VII kadencji, członek, Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 16.09.2009
Parlament Europejski VII kadencji, zastępca członka, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
od 16.07.2009
Parlament Europejski VII kadencji, zastępca członka, Komisja Prawna (JURI)
źródło
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego www.europarl.europa.eu
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Dane osobowe
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Bruksela, 60 rue Wiertz, B-1047 Brussels
Stanowisko lub funkcja: poseł do Parlamentu Europejskiego od czerwca 2009
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej
Uwagi: wartość: 750 000 PLN 220 m2 - pow. użytkowa + garaż 56 m2, na działce nr 198/5
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka nr 198/16
Tytuł prawny: w ramach małżeńskiej wspólności ustawowej

Rodzaj: działka nr 191/1
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części
Uwagi: (wartość łączna dla działki 191/1 i 191/2 - 50 000 PLN)

Rodzaj: działka nr 191/2
Tytuł prawny: współwłasność w 1/2 części
Uwagi: (wartość łączna dla działki 191/1 i 191/2 - 50 000 PLN)

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu pracy na funkcji posła do Parlamentu Europejskiego styczeń - marzec 2014
Kwota: 18 600 EUR
Podpis
Data: 2014-04-23