Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1960-12-12, Katowice
Zawód: wyższy urzędnik państwowy
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim. W l. 1992-1996 dziennikarka, redaktorka naczelna „Nowin Raciborskich”. W l. 1996-2004 naczelniczka Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta Raciborza, następnie w Urzędzie Miasta Rybnika. W l. 2004-2006 kierowniczka regionalnego Biura Projektów Europejskich..., akredytowana u konsultanta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W l. 2005-2008 i 2014-2015 radna Sejmiku Województwa Śląskiego. W l. 2007-2008 pełniła funkcję sekretarza powiatu raciborskiego. W l. 2008-2014 prezeska zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W l. 2014-2015 członkini zarządu województwa, następnie w 2015 r. wicewojewoda śląski. Członkini PO. Posłanka od 2015 r. (VIII-X kadencja), w IX kadencji Sejmu członkini komisji: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Gabrieli Lenartowicz ul. Opawska 13 47-400 Racibórz woj. śląskie tel. 661-279-198 gabriela.lenartowicz@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Kwestionariusz po wyborach

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Mgr. prawa na Uniwersytecie Śląskim. W l. 1992-1996 dziennikarka, redaktorka naczelna „Nowin Raciborskich”. W l. 1996-2004 naczelniczka Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miasta Raciborza, następnie w Urzędzie Miasta Rybnika. W l. 2004-2006 kierowniczka regionalnego Biura Projektów Europejskich, akredytowana u konsultanta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W l. 2005-2008 i 2014-2015 radna Sejmiku Województwa Śląskiego. W l. 2007-2008 pełniła funkcję sekretarza powiatu raciborskiego. W l. 2008-2014 prezeska zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W l. 2014-2015 członkini zarządu województwa, następnie w 2015 r. wicewojewoda śląski. Członkini PO. Posłanka od 2015 r. (VIII i IX kadencja), w ostatniej kadencji członkini komisji: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Mniejszości Narodowych i Etnicznych; Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 10 lat? Prosimy o opisanie Pani/Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Rzeczywista ochrona klimatu. Przeprowadzenie sprawiedliwej transformacja energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego. Praworządne i przyjazne obywatelom państwo. Wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Rzeczywiste równouprawnienie kobiet i mniejszości (w tym LGBTG+). Rzeczywista ochrona przyrody, w tym zachowania bioróżnorodności.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie.
Uwaźam, źe również obowiązkowe powinno być szczepienie dzieci w wieku i zakresie zgodnym z rekomendacjami ekspertów z zakresu medycyny i epidemiologii
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
POLSKA EKO-LOGICZNA w ZIELONEJ EUROPIE I. Zdrowe powietrze. Dobry klimat. Jakość powietrza w Polsce ze względu na zagrożenie smogiem musi stać się filarem polityki energetyczno-klimatyczne. Jej podstawą powinny być założenia zawarte w Pakiecie „Czysta Energia” w ramach polityki UE przewidującym osiągnięcie do roku 2050 zerowego bilansu emisji CO2. II. Zielona Polska Ochrona przyrody w Polsce nie jest obecnie wystarczająco skuteczna. Kosztowna ochrona bioróżnorodności powinna być powiązana z rentą przyrodniczą adresowaną zarówno na poziom krajowy ale i do społeczności lokalnej zamieszkującej terytorium objęte reżimem ochronnym. Kosztowna ochrona bioróżnorodności powinna być powiązana z rentą przyrodniczą adresowaną zarówno na poziom krajowy ale i do społeczności zamieszkującej terytorium objęte reżimem ochronnym. III. Czysta Polska bez toksycznych odpadów i zdrowa gospodarka wodna.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Jakość powietrza w Polsce ze względu na zagrożenie smogiem musi stać się poważnym filarem polityki energetyczno-klimatycznej. Jej podstawą powinny być założenia zawarte w Pakiecie „Czysta Energia” w ramach polityki energetyczno-klimatycznej UE przewidującym osiągnięcie do roku 2050 zerowego bilansu emisji CO2 , w tym celu konieczne są: • systemowe rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy PO „o czystym powietrzu” * odpowiadające rekomendacjom Komisji Europejskiej, które są warunkiem pozyskania środków europejskich dla Polski na walkę ze smogiem a jednocześnie gwarantujące osiągnięcie standardów jakości powietrza zgodnie z orzeczeniem TSUE z 2018 roku w możliwie najkrótszym terminie • wprowadzenie na szeroką skalę energetyki obywatelskiej i rozproszonej z wykorzystaniem oze (m.in. taryfy gwarantowane dla prosumentów, oraz projekt spec-programu „2 mln zielonych domów” tj. zasilanych wyłącznie OZE) • przyjęcie i realizacja program niskoemisyjnego transportu, w tym co najmniej 40% redukcji CO2 z transportu towarowego do 2030 roku przez przeniesienie znacznej ilości ładunków na kolej. • zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do niemal 50 procent do 2030 roku ( przywrócenie rozwiązań promujących tzw dużą energetykę OZE, głównie lądową energetykę wiatrową) • zmniejszenia udziału węgla w produkcji energii do poziomu poniżej 40 procent (obecnie 80 procent) do 2030 roku • całkowita rezygnacja Polaków z użytkowania węgla jako paliwa w sektorze komunalnym (ilość węgla spalanego w celu ogrzewania mieszkań odpowiada 1:1 ilości węgla importowanego z Rosji tj Ok 12,5 - 13 mln) Mój projekt ustawy „O czystym powietrzu” przewiduje: 0,5% PKB rocznie na realizację Krajowego Programu Ochrony Powietrza w tym na: dotacje do źródeł ciepła (wymiana kotłów, podłączenia do sieci, OZE) i termomodernizacji, pomoc socjalną ubogim a ulgi podatkowe dla zamożniejszych na udział własny w ocieplaniu domów i montażu ekologicznego ogrzewani oraz na wyższe rachunki za ekologiczne ciepło. Zdrowe normy dla paliw i pieców oraz powszechną informację i edukację obywateli o zagrożeniu smogiem. Finansowanie dedykowane bezpośrednio obywatelom powierza gminom, które na postawie uchwalonych przez siebie planów (bo najlepiej wiedzą jakie rozwiązania będą u nich najskuteczniejsze) będą przekazywały pieniądze mieszkańcom. Środki publiczne w wysokości 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić z dotychczasowych źródeł (m.in. fundusze ochrony środowiska, środki UE ) ale przede wszystkim z ETS (europejskiego systemu handlu emisjami), z którego to mechanizmu do budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty - eksperci szacują je na ponad 100 mld zł w najbliższych latach.
2
Ochrona przyrody w Polsce nie jest obecnie wystarczająco skuteczna. Regulują ją przepisy na różnych poziomach; krajowe, europejskie i wynikające z innych umów międzynarodowych np w ramach ochrony dziedzictwa UNESCO. Sprawa nielegalnej wycinki starodrzewia Puszczy Białowieskiej pokazała dobitnie, że skuteczne egzekwowanie tych przepisów na gruncie krajowym jest niemożliwe. Dotyczy to całej ojczystej przyrody a prawa obywateli do udziału w trosce o nią nie są wystarczająco honorowane. Konieczne jest pełna koordynacja różnych standardów ochrony przyrody a następnie transpozycja do jednego systemu z sądową kontrolą TSUE. Kosztowna ochrona bioróżnorodności powinna być powiązana z tzw rentą przyrodniczą adresowaną zarówno na poziom krajowy ale i do społeczności lokalnej zamieszkującej terytorium objęte reżimem ochronnym. Gruntownej, systemowej reformy wymaga także gospodarka wodna, z której paraliżem mamy do czynienia od wprowadzenia przez PiS nowego Prawa Wodnego. Paraliż ten zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków, gospodarce ale też bezpieczeństwu powodziowemu i walce z suszą. Ze względu na warunki hydrologiczne Polski oraz strategiczny charakter tego dobra, przystąpienie do prac nad nowym prawem wodnym, odpowiadającym: - zasadom Ramowej Dyrektywy Wodnej, - regułom ochrony zdrowia i środowiska, - wymogom nowoczesnej, niskozasobowej gospodarki, w tym rolnictwa, - zasadom ochrony gospodarstw domowych przed nieuzasadnionymi kosztami.
3
Gospodarka odpadami Polska w ostatnim czasie zyskała sobie miano śmietnika Europy. To tradycyjnie obszar szczególnego ryzyka zdominowania przez szarą strefę a nawet tzw mafie śmieciowe. Obecnie pole niebywałych patologii w tym plagi pożarów pseudo-składowisk, zagrażających bezpieczeństwu zdrowotnemu i środowisku. Zmiany ustawowe przyjęte przez PiS tylko pogłębiają chaos i utratę kontroli państwa nad tą wrażliwą sferą. Jest to jednocześnie ważny obszar gospodarczy, który bądź generuje wysokie koszty dla gospodarstw domowych, bądź może być źródłem gospodarczego sukcesu społeczeństwa. Konieczne jest ustrojowe rozwiązanie problemu odpadów oparte o zasady gospodarki obiegu zamkniętego. W tym w szczególności: - uszczelnienie i ścisły monitoring przemieszczania i obrotu odpadami, - system kaucyjny dla opakowań, - rzeczywiste zachęty dla recyklingu ( M.in.obowiązek użycia w produkcji co najmniej 20% surowców z odzysku ) - równe, jak dla składowisk, adekwatne do charakteru odpadów wymogi środowiskowe i sanitarne dla lokalizacji i funkcjonowania magazynowania odpadów ograniczenia masy odpadów z tworzyw sztucznych do tych podlegających recyklingowi, wyłączenie z obrotu jednorazowych opakowań plastikowych
Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
 6. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Znalezione artykuły

7.03.2024, Czy rządzą nami kobiety?

…Sejmie mają wyborcy 9-mandatowych okręgów, t.j. 10 Piotrków Trybunalski – Anna Milczanowska (PiS), 30 Bielsko-Biała – Gabriela Lenartowicz (KO), 37 Konin – Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050-TD), 38 Piła – Maria Janyska (KO). Tylko jedna…

24.01.2020, Sejm: sądy, aktywa państwowe i klimat versus środowisko

…wnioskodawców, wyjaśniał, że projekt ma być „systemowym i komplementarnym usprawnieniem pracy administracji rządowej”. Innego zdania była Gabriela Lenartowicz (KO), według której „od czasu powołania mamy de facto rząd wydmuszkę, by nie powiedzieć: masę upadłościową…

21.03.2017, Sejm: Sieć szpitali i mocne ograniczenie konkursów NFZ na świadczenia zdrowotne

…Białowieskiej, sprzeczną z zobowiązaniami Polski wobec UNESCO i Unii Europejskiej. Wniosek o wotum nieufności uzasadni posłanka Gabriela Lenartowicz (PO), a opinię sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa – przychylną wobec ministra – przedstawi poseł…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Bielsko-Biała, liczba głosów: 11 838
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
2019
kandydatka na posłankę, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni, Bielsko-Biała, liczba głosów: 11 838
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dwukadencyjność w samorządach

Uważam, że dyskusje o dwukadencyjności są uzasadnione. Nie wykluczam, że byłoby to dobrym rozwiązaniem w przypadku wyborów prezydenta lub burmistrza. Trzeba się będzie wtedy zastanowić nad wydłużeniem kadencji. Nie może być to jednak działanie czysto polityczne, tak jak ma to miejsce obecnie, które miałoby jedynie polegać na przejmowaniu władzy w samorządach. Uważam także, że działania polegające na wprowadzaniu tego z działaniem wstecz jest co najmniej nieodpowiedzialne - powiedziała […] pani poseł Lenartowicz.

Źródło: www.naszraciborz.pl

Data obietnicy: 30.03.2017

sprawy ogólnopolskie
administracja państwowa i samorząd
reforma samorządowa
Gabinet Cieni
PO
30 Rybnik
Przedstawienie stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie nowelizacji ustawy o wycince drzew

Platforma Obywatelska jest za tym, by szybko procedować nad przywróceniem pożądanego stanu polskiej przyrody, zwłaszcza w kwestii wspomnianej wycinki drzew. - Wspomniane poprawki dotyczące chociażby zabraniania zbywania nieruchomości, na której wycięto drzewa, na cel działalności gospodarczej, są dla mnie absurdalne. W jaki sposób ma przebiegać kontrola nad tą kwestią? - pytała posłanka PO.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 20.03.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
Gabinet Cieni
PO
30 Rybnik
„Lex Szyszko” czyli ocena ustawy o wycince drzew

- Należy wrócić do poprzedniego stanu jak najszybciej, w trosce o dobro przyrody - oceniła Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej. - Sposób i tryb procedowania tej ustawy łamał wszelkie normy regulaminowe - dodała. Przypomniała, że ustawa przeszła przez Sejm w zaledwie trzy dni i zignorowano propozycję rzetelnej debaty z udziałem organizacji pozarządowych i samorządów.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 21.02.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
PO
Gabinet Cieni
30 Rybnik
Jakość polskiego powietrza i ustawa antysmogowa

- Chcemy, by co roku było przeznaczane na ten cel 0,5% PKB. Chcemy także zaproponować rozwiązania prawne umożliwiające wsparcie rekompensujące polskim rodzinom wyższe koszty ekologicznego ogrzewania. Walka ze smogiem to zadanie dla wszystkich formacji politycznych, powietrzem nad Polską wszak oddychają tak samo wyborcy PiS, jak i PO - mówiła posłanka Gabriela Lenartowicz. […] Posłanka Gabriela Lenartowicz przypominała także o przygotowanym przez rząd Platformy Obywatelskiej Krajowym Programie Ochrony Powietrza. - Na początek wystarczyłoby zacząć od realizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który został przygotowany przez rząd PO-PSL z końcem poprzedniej kadencji. PiS tymczasem zaraz po objęciu władzy zamroził realizację wszystkich przyjętych rozwiązań i wycofał się z finansowania programów antysmogowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, przekierowując pieniądze m.in. do Ojca Rydzyka - przypominała Gabriela Lenartowicz.

Źródło: www.naszraciborz.pl

Data obietnicy: 24.01.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
Gabinet Cieni
PO
30 Rybnik
Sposoby na walkę ze smogiem

Czyste powietrze to nie jest luksus. Polacy nie mogą kupować czystego powietrza, bo polskich rodzin na to nie stać. Trzeba zastosować takie rozwiązania, jak dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, do podłączenia do sieci ciepłowniczej w miastach, w gęstej zabudowie, gdzie możemy spalać węgiel pod nadzorem, jak w elektrociepłowniach. Tam jest niska emisja. Rząd powinien zaproponować ulgi fiskalne, w akcyzie, pod VAT, aby polskie rodziny stać było na czyste powietrze i ekologię. Pamiętajmy, że ochrona zdrowia i życia Polaków ciąży na państwie i to państwo powinno zaproponować takie regulacji i rozwiązania, żeby były skuteczne nie tylko prawnie, ale organizacyjnie i ekonomicznie. Z tym będziemy musieli się zmierzyć. Pamiętajmy, że Komisja Europejska wszczęła postępowanie względem Rumunii, a Polska jest druga w kolejce. To może grozić wielkimi karami, jeżeli rząd nie podejdzie do tematu na poważnie i kompleksowo.

Źródło: wiadomo.co

Data obietnicy: 10.01.2017

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
Gabinet Cieni
PO
30 Rybnik

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: posłanka na Sejm RP IX kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 2700,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny o tytule spadku
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia, wartość łączna domu i działki
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 062,40 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Uwagi: wartość poniżej 10 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 99 942,61 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem
Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-10-31
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: posłanka na Sejm RP VIII kadencji
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 000,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000,00 PLN
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 20 041,60 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 63 243,60 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 100 436,38 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-08-30
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 7940,00 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny (z tytułu spadku i zniesienia współwłasności)
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30 062,40 PLN opodatkowana: 110 898,20 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 246,54 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Wartość: 10 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 104 855,56 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-04-25
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny (z tytułu spadku i zniesienia współwłasności) współwłasność z dziećmi
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 885,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 535,38 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 118 246,54 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Wartość: 10 000 PLN
Uwagi: wartość około
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO PB
Kwota pozostała do spłacenia: 17 221,33 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 110 724,44 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2018-04-27
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 3421,20 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny (z tytułu spadku i [nieczytelne]) współwłasność z dziećmi
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27 360 PLN opodatkowana: 2 234,52 PLN

Opis: uposażenie
Kwota: 117 042,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO PB
Kwota pozostała do spłacenia: 27 745,58 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt z FŚP
Kwota pozostała do spłacenia: 15 900 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 116 067,66 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem

Podpis
Data: 2017-04-25
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: od 31.12.2013 r.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 50 165,71 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny (z tytułu spadku i [nieczytelne]) współwłasność z dziećmi
Uwagi: wartość wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu diety parlamentarnej w 2015 r.
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 PLN opodatkowana - 193,08 PLN

Opis: z tytułu uposażenia poselskiego
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w 2015 r. w U.W. Woj. Śląskiego
Kwota: 45 830,75 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia w 2015 r. U.M. Woj Śląskiego
Kwota: 84 509,52 PLN

Opis: [nieczytelne] za 2014 r. Baterpol SA
Kwota: 575,42 PLN

Opis: należność ze stosunku pracy z 2014 r. w WFOŚiGW
Kwota: 99 037,12 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO PB
Kwota pozostała do spłacenia: 39 226,58 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt ekologiczny BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 11 179,80 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 122 356,56 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem

Podpis
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Gabriela Teresa
Nazwisko: Lenartowicz
Nazwisko panieńskie: Kosel
Data urodzenia: 1960-12-12
Miejsce urodzenia: Katowice
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa
tak
Uwagi: od 31.12.2013 r.
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 44 520 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 188 m2
Powierzchnia działki: 5 a
Wartość domu: 400 000 PLN
Tytuł prawny: własność, majątek odrębny (z tytułu spadku)
Uwagi: wartość działki- wg. sumy ubezpieczenia
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Urząd Marszałkowski woj.śl (01.06.2015)
Kwota: 82 875,17 PLN
Uwagi: z tytułu stosunków pracy w 2015 roku

Opis: Urząd Wojewódzki woj.śl (07.11.2015)
Kwota: 49 995,18 PLN
Uwagi: z tytułu stosunków pracy w 2015 roku

Opis: z tytułu uposażenia i diety poselskiej

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Ford
Model: Focus
Rok produkcji: 2004
Wartość: 10 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny PKO PB
Kwota pozostała do spłacenia: 42 096,80 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt ekologiczny BOŚ
Kwota pozostała do spłacenia: 10 807,14 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Eurobank
Kwota pozostała do spłacenia: 123 317,06 CHF
Uwagi: współkredytobiorca z synem

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2015-11-12