Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1953-12-03, Kraków
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Absolwent prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 70. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności. W 1980 r. wstąpił do NZSS „Solidarność”, do 1982 r. był wiceprzewodniczącym zarządu regionu małopolskiej „Solidarności...”. Przewodniczący delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Internowany w stanie wojennym. Od 1983 r. pracował w Wydawnictwie ZNAK. Współpracował jako dziennikarz m.in. z Radiem Wolna Europa i BBC. Był dyrektorem Instytutu Polskiego w Paryżu. Założyciel Stowarzyszenia Maj 77. Związany ze Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym, AWS. Obecnie członek PO. Radny sejmiku małopolskiego (1998-2004, 2014-2015), od 2002 r. jego przewodniczący. Poseł do PE (2004-2014), Poseł w l. 2015-2018 (VIII kad.), zasiadał w komisjach: kultury i środków przekazu; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz łączności z Polakami za granicą. W l. 2018-2019 ponownie poseł do PE (zajął miejsce Bogdana Wenty). Kandydował do PE bez powodzenia w wyborach w 2019 r. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został po raz kolejny wybrany na posła. Ponownie zasiada w komisjach łączności z Polakami za granicą oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Czytaj więcej
Zwiń

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Szczepienia (2022)

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pan poglądom? Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Obowiązkowe dla wszystkich dorosłych Polaków (dorośli – powyżej 18 r.ż., pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 2. Obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych (pod warunkiem, że nie mają ku temu przeciwwskazań medycznych stwierdzonych przez lekarza)
 3. Dobrowolne – tylko dla osób, które chcą z nich skorzystać
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy osobom, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek, powinny przysługiwać ułatwienia w dostępie do wybranych usług i/lub ulg?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ułatwienia w dostępie do jakich usług i/lub ulg powinny przysługiwać osobom zaszczepionym. Pytanie otwarte, obowiązkowe.
Dostęp do budynków użyteczności publicznej, komunikacji miejskiej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Podsumowanie kadencji posłów do Parlamentu Europejskiego (2019)

Prosimy o wskazanie dwóch największych sukcesów i jednej największej porażki Parlamentu Europejskiego w ciągu mijającej kadencji.
Sukces 1: Z perspektywy polskiej sukcesem z pewnością jest nowelizacja dyrektywy gazowej obejmującej unijnym prawem energetycznym gazociąg Nord Stream 2. Została ona zatwierdzona na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego 4 kwietnia br. Dyrektywa zakłada objęcie zasadami unijnego rynku wewnętrznego wszystkie gazociągi importowe na terenie UE i zobowiązuje dostawców do stosowania niedyskryminacyjnych taryf i przejrzystości. Oznacza to w praktyce lepszą ochronę bezpieczeństwa energetycznego całej UE, czyli także Polski.
Sukces 2: Czerpiąc z historycznej spuścizny Polski i osobistych doświadczeń, wspieram ruchy demokratyczne i ochrony praw człowieka na całym świecie. Tym samym wpisuje się w prowadzone przez Wspólnotę działania na rzecz rozwoju i konsolidacji demokracji i państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód. Są to obecnie główne cele unijnej polityki rozwoju, wspierane także współpracą gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi. Prawa człowieka są jednymi z głównych priorytetów Parlamentu Europejskiego. Znaczą one również wiele dla Europejczyków - prawie połowa z nich uważa pokój (46%) i prawa człowieka (43%) za swoje najważniejsze wartości. Europejczycy uważają także, że pokój, prawa człowieka i demokracja to wartości najlepiej reprezentujące UE.
Największa porażka: Podczas kwietniowego posiedzenia PE przyjął tzw. pakiet mobilności, czyli nowe przepisy dotyczące transportu drogowego w UE, niestety w bardzo niekorzystnym z polskiej perspektywy kształcie, ponieważ zamiast polepszać konkurencyjność europejskiego transportu, uderza on głównie w polskie i rumuńskie firmy transportowe i ogranicza swobodę świadczenia usług w UE. Przykładowe szkodliwe zapisy dotyczą objęcia delegowaniem pracowników polskich firm transportowych, co oznacza, że firmy będą musiały ponosić większe koszty zatrudnienia, czy wprowadzenie utrudnień w zakresie kabotażu, czyli transportu towarów w kraju innym niż kraj siedziby firmy. Według nowych zapisów ma być on ograniczony do trzech dni. Finalny kształt pakietu będzie negocjowany w trilogach po majowych wyborach do PE.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego pracują w komisjach, delegacjach i grupach roboczych. Jako sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy kształtują prawo, które obowiązuje 500 mln Europejczyków. Prosimy o wymienienie trzech Pana/Pani konkretnych sukcesów w pracy nad prawem unijnym. Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Pana/Pani sukces w pracy nad prawem unijnym: Jaka była Pana/Pani rola we wprowadzeniu wskazanych rozwiązań?
Program Kreatywna Europa na lata 2021-2027 -Byłem współsprawozdawcą nowej edycji Programu Kreatywna Europa na lata 2021-2027 z ramienia Grupy EPL. Zadaniem programu Kreatywna Europa jest wzmocnienie unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wsparcie w ramach trzech podprogramów: Media, Kultura oraz części międzysektorowej. Udało mi się podwoić budżet programu, który wynosi obecnie 2,8 mld euro. Podprogram Media (58% całego budżetu) jak dotychczas będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich filmów i programów telewizyjnych. Ma także zapewniać finansowanie projektów audiowizualnych i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. W nadchodzących latach zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na rzeczywistości wirtualnej. Udało nam się stworzyć internetowy katalog filmów europejskich (tzw. Lumiere VOD), aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł. Podprogram Kultura (33% budżetu) z kolei będzie wspierać promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. To w ramach tego podprogramu powstaną projekty, sieci i platformy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę międzynarodową. Nowym elementem tego komponentu będzie wspieranie sektora muzyki. W części międzysektorowej (9% budżetu) natomiast nowością jest finansowanie sektora mediów i dziennikarstwa śledczego. Z tego podprogramu finansowane też będą małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje z pogranicza mediów i kultury. współsprawozdawca
Raport dotyczący wdrażania przez UE Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ Byłem współsprawozdawcą wspólnego raportu Komisji Rozwoju (DEVE) i Komisji Środowiska (ENVI) w kwestii wdrażania przez UE Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Te 17 celów dotyczących m.in. redukcji ubóstwa, dostępu do edukacji, dostępności energii czy działań na rzecz klimatu zostało przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ i wytyczają strategię do 2030 roku. Unia Europejska od początku silnie zaangażowała się w proces negocjacji oraz wdrażania celów, a także do przedstawiania sprawozdań dotyczących w tym zakresie. Celem sprawozdania PE i jednocześnie jego sukcesem było wywarcie wpływu na Komisję Europejską, aby stworzyła przekrojową strategię realizacji tych 17 celów, z uwzględnieniem konkretnych terminów oraz wspólnym monitorowaniem na poziomie krajowym oraz unijnym. współsprawozdawca
Uczestniczyłem również w pracach nad nowym kształtem Programu Erasmus plus na lata 2021-2027. Budżet tego programu zostanie potrojony i wyniesie 45 mld euro. Nowa edycja programu ma być bardziej otwarta i dostępna, a system uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE ulepszony. Aby lepiej dostosować program do potrzeb osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zwiększyć ich udział, jako posłowie do PE zaproponowaliśymy, aby Komisja Europejska i krajowe agencje ds. programu Erasmus+ opracowały europejskie oraz krajowe strategie integracji. Mogą one przewidywać środki zapewniające większe wsparcie finansowe na mobilność, dostosowywać miesięczne dotacje i dokonywać regularnych przeglądów średnich kosztów życia i utrzymania. Inne specjalne wsparcie powinno obejmować szkolenia językowe, wsparcie administracyjne i możliwości e-learningu. Co więcej, 2% budżetu ma być przeznaczone na sport amatorski oraz wymianę młodych sportowców i trenerów. uczestnik prac
Które głosowanie w minionej kadencji Parlamentu Europejskiego było dla Pani/Pana najtrudniejsze? Dlaczego?
Głosowanie nad tzw. pakietem mobilności, wiele miesięcy prac, składania poprawek w obronie polskich firm przewozowych, ale niestety Parlament Europejski przyjął niekorzystne przepisy. Głosowanie odbyło się mimo licznych protestów polskich eurodeputowanych.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.
B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W debacie publicznej popularność zyskała propozycja reformy systemu wyborczego. W jakim systemie Pana/ Pani zdaniem powinni być wybierani posłowie?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Posłowie powinni być wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych (mandat zdobywa kandydat, który dostał najwięcej głosów).
 2. Posłowie powinni być wybierani w wielomandatowych okręgach wyborczych (mandaty zdobywają kandydaci ugrupowań, które dostały najwięcej głosów).
 3. Posłowie powinni być wybierani w systemie mieszanym (część mandatów rozdzielana jest w okręgach jedno-, część w okręgach wielomandatowych).
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 6. Inne, jakie?
  Unia Europejska powinna kontynuować zacieśnianie współpracy w ramach wspólnych polityk, budując stopniowo unię polityczną.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 7
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

4.07.2022, Trzy tygodnie debaty, trzy miesiące wątpliwości. O co w związku z budową muru na granicy polsko-białoruskiej pytali posłowie?

…przez dany resort). Autorzy interpelacji Numer i przedmiot interpelacji Data wysłania Data odpowiedzi Ministerstwo udzielające odpowiedzi Bogusław Sonik Interpelacja nr 27895, w sprawie szlaków wędrownych zwierząt 03.11.2021 16.11.2021 Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ewa Kołodziej…

26.03.2020, Posłowie, którzy ukończyli 65 lat

…Kukiz15 Krystyna Skowrońska (1954-07-22) - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Bogusław Sonik (1953-12-03) - Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni Andrzej Sośnierz…

24.04.2019, Dlaczego europosłowie nie chcą zarabiać mniej?

…podatki Choć europosłowie raczej nie zgadzają się na obniżkę płacy, to są skłonni do pewnych ustępstw. Bogusław Sonik (PO, EPL) i Zdzisław Krasnodębski (PiS, EKR) zgodnie twierdzą, że mogliby płacić wyższe podatki od uposażenia…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturanych i Leśnictwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
Pokaż więcej