Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1979-08-25, Stalowa Wola
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 3 Wrocław
Liczba głosów: 43 447 (6,64%)
Prawnik, doktor nauk prawnych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskriminacyjnego - honorowy przewodniczący organizacji. W l. 2003-2008 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w l. 2003–2005 prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. W l.... 2008–2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w Europejskiej Sieci Współpracy Urzędów ds. Równego Traktowania. W l. 2010 i 2012 wykładowca na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. OD 2017 r. wykładowca na wydziale prawa Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W l. 2011–2016 pracownik Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 2014 r. członek Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji. Od 2017 r. członek rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Od 2017 r. sekretarz redakcji międzynarodowego pisma prawniczego Anti-Discrimination Law Review. Członek zarządu Instytutu Myśli Demokratycznej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Śmiszka Haukego Bosaka 17 l. 1 50-447 Wrocław biuro@ksmiszek.pl tel. 784 812 822
 • Biuro Poselskie Krzysztofa Śmiszka Pl. Magistracki 3A 58-300 Wałbrzych biuro@ksmiszek.pl tel. 784 812 812
 • Biuro Poselskie Krzysztofa Śmiszka Rynek 38 58-100 Świdnica biuro@ksmiszek.pl tel. 784 812 822
 • Biuro Poselskie Krzysztofa Śmiszka pl. Daszyńskiego 4 l. 4 45-064 Opole biuro@ksmiszek.pl tel. 784 812 822

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
95.4%
Nieobecność
4.6%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
67%
Przeciw
22.7%
Wstrzymał się
5.7%
Nieobecny
4.6%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Krzysztof Jan
Nazwisko: Śmiszek
Data urodzenia: 1979-08-25
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł-elekt
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 11 900 PLN
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 20 610 EUR

Kwota: 650 USD

II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 55,59 m2
Wartość: 266 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu

Powierzchnia: 40,84 m2
Wartość: 330 000 PLN
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 2/5 udziału

Powierzchnia: 47,9 m2
Wartość: 182 000 PLN
Tytuł prawny: 1/4 udziału, spadek

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: gospodarstwo rodzinne
Powierzchnia działki: 2,97 ha
Wartość: 38 610 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynki gospodarskie
Tytuł prawny: spadek, 1/4 udziału
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: lokal
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 40,82 m2
Tytuł prawny: własnościowe prawo do lokalu, 1/2 udziału
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło)
Kwota: 144 242,75 PLN

Opis: dochód osiągnięty za granicą
Kwota: 25 300,80 PLN

Opis: najem mieszkania
Kwota: 16 174,63 PLN

Opis: inne dochody - grupowe zabezpieczenie zdrowotne oraz zwro kosztów podróży
Kwota: 2477,63 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Renault
Model: Modus
Rok produkcji: 2008
Wartość: 11 000 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego którym mowa w części II pkt 2 oświadczenia, udzielony przez Bank BPH S.A.
Kwota pozostała do spłacenia: 24 565,68 CHF
Uwagi: stan na dzień 2019.11.06

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): limit na karcie kredytowej: 5000 PLN

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- rezygnacja z gospodarki opartej na węglu i zastąpienie węgla przez OZE (na poziomie conajmniej 75%) - pełne wyrównanie płac kobiet i mężczyzn - umocnienie pozycji w UE - zahamowanie starzenia się społeczeństwa
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma energetyczna - natychmiastowe działania na rzecz zahamowania zmian klimatycznych
2
Reforma praworządności - przywrócenie szacunku dla Konstytucji, przywrócenie niezależności sądów i prokuratury, reforma wymiaru sprawiedliwości - usprawnienie (prawdziwe) pracy sądów
3
Reforma systemu ochrony zdrowia - podniesienie finansowania tej dziedziny do 7,2% PKB
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przedstawienie zestawu projektów ustaw przywracających praworządność
2
Przedstawienie projektu ustawy o związkach partnerskich i równości małżeńskiej
3
Otwarcie Sejmu na środowiska pozarządowe i obywatelskie - upowszechnienie wysłuchań publicznych, szerokie konsultacje
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
28
zgodność
95%
wspólne pytania
18
zgodność
92%
wspólne pytania
24
zgodność
90%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
25
zgodność
40%
wspólne pytania
33
zgodność
42%
wspólne pytania
28
zgodność
45%

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Dodanie jednolitych standardów opieki zdrowotnej do traktatów, wzmocnienie kompetencji UE w sferze socjalnej.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory do Parlamentu Europejskiego, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/47)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
23
zgodność
87%
wspólne pytania
22
zgodność
86%
wspólne pytania
23
zgodność
86%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
15
zgodność
29%
wspólne pytania
21
zgodność
37%
wspólne pytania
9
zgodność
43%