Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
Data i miejsce urodzenia: 1988-03-17, Poznań
Zawód: architekt
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
Okręg: 39 Poznań
Liczba głosów: 25 060 (4,87%)

Biura:

 • Biuro Poselskie Franka Sterczewskiego Mostowa 31 l. 1 61-854 Poznań ahoj@franeksterczewski.pl tel. 500 031 769

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
97.9%
Nieobecność
2.1%
Zgodność
z linią klubu
93.6%

Oddane głosy

Za
62.8%
Przeciw
26.2%
Wstrzymał się
8.9%
Nieobecny
2.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Franciszek Wojciech
Nazwisko: Sterczewski
Data urodzenia: 1988-03-17
Miejsce urodzenia: Poznań
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: zawód wolny
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Międzynarodowe Targi Poznańskie, z tytułu stosunku pracy
Kwota: 71 932,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: Przemysław Borkowicz architekt, z tytułu stosunku pracy
Kwota: 9637,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu działalności wykonywanej osobiście
Kwota: 6788 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Opis: z tytułu praw autorskich
Kwota: 4190,50 PLN
Uwagi: w 2018 r.

Podpis
Data: 2019-10-23
Uwaga / Sprostowanie: Poseł złożył korektę, w której uzupełnia oświadczenie o pozycje dochodów.
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie postawy powinna kształtować szkoła? Jakie wartości upowszechniać?
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Szkoła nie powinna być miejscem produkowania kolejnych pracowników i pracownic. Musi pozwalać na rozwój, odnajdywanie pasji oraz zainteresowań, a także uczyć rozumienia świata i zwiększać wrażliwość. Z obecnej perspektywy szczególnie istotne jest uwzględnienie w edukacji szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Małe szkoły są siłą mniejszych miejscowości i wsi, ich likwidacja to skazywanie dzieci na tułanie się autobusami albo dowożenie przez rodziców. To odbija się na kontaktach z rówieśnikami, zabiera czas wolny, a przez to wpływa na psychikę. Reforma likwidująca gimnazja była wstrząsem, z którego do dzisiaj nie podniosła się w pełni polska edukacja. Gimnazja wyrównywały szanse uczniów i uczennic z mniejszych miejscowości i wsi, pozytywnie wpływały też na wyniki nauki i ułatwiały przejście w okres dorastania. Jednak odwrócenie reformy byłoby kolejnym szokiem, dlatego decyzja w tym temacie musi być przedmiotem rozmów ze środowiskiem nauczycielskim oraz z uczennicami i uczniami.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Poprzez system ochrony zdrowia rozumiem także ochronę zdrowia psychicznego, natomiast bezpieczeństwo na rynku pracy jest związane np. z działalnością sektora kultury oraz pozostałych branż dotkniętych przez epidemię. Pozostałe kwestie również uważam za bardzo ważne.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wybrałem rozwiązania, które spowodowałyby natychmiastową poprawę, ale jednocześnie poparłbym wszystkie powyższe propozycje.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
91%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
51%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Za trzydzieści lat Polska powinna być wspólnotą opartą na demokratycznych i stabilnych wartościach. Oznacza to, że niepodważalna musi stać się równość wszystkich, niezależnie od tego, co myślą i kim się czują. Prawo do swobodnego i wolnego od strachu życia nie powinno stanowić wyzwania, ale być czymś całkowicie naturalnym. Bezpośrednio powiązane z tym powinny być głębokie zmiany systemowe, które zapewnią bezpieczeństwo ekonomiczne – rozumiane nie tylko w wymiarze czysto finansowym, ale także wspólnego dobra, w tym przede wszystkim środowiska naturalnego. Najbliższe dekady przyniosą wiele wyzwań w dziedzinach takich jak ekologia czy redystrybucja środków – chciałbym, żeby Polki i Polacy mogli się z nimi skutecznie zmierzyć. Powinniśmy zbudować nowoczesne społeczeństwo, które myśli w otwarty sposób i nie tylko podąża za innymi, ale samo wyznacza wzory do naśladowania.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Przywrócenie praworządności – po czterech latach niedemokratycznych rządów najważniejszym zadaniem w najbliższej kadencji powinno być odzyskanie pełnej niezawisłości sądów. To także dobry moment do tego, aby zastanowić się, w jaki sposób władzę sądowniczą można usprawnić i przybliżyć społeczeństwu. Praworządność oznacza dla mnie także zadbanie o prawa człowieka we wszystkich wymiarach życia – np. równość osób LGBT+ czy osób z niepełnosprawnościami.
2
Walka o środowisko – najważniejszym zadaniem nie tylko dla Polski, ale całej planety jest powstrzymanie katastrofy ekologicznej. To jest ostatni moment, aby temu zapobiec, przez co ekologia musi stać się priorytetem w najbliższym czasie. Polska musi bezwzględnie dostosować się do wszystkich wymagań międzynarodowych organizacji, ale także zmierzyć się z własnymi problemami, takimi jak zmiana polityki energetycznej. Moim marzeniem byłoby, żeby pod koniec najbliższej kadencji parlamentu Polska stała się liderem pozytywnych zmian ekologicznych w Europie.
3
Edukacja i kultura – reformy w najbliższej kadencji parlamentu powinny zapoczątkować stworzenie otwartego i przyjaznego społeczeństwa. Kluczowymi sferami dla przyszłych pokoleń są edukacja i kultura, które powinny z jednej strony zostać w końcu dostrzeżone przez rządzących, a z drugiej uwolnione od nacisku politycznego. Edukacja powinna należeć tylko do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic, a kultura dla twórców i twórczyń oraz odbiorców i odbiorczyń. Absolutnym priorytetem powinno być radykalne dofinansowanie obu tych sfer, tak aby przywrócić prestiż instytucji edukacyjnych i kulturalnych. Zarówno kultura, jak i edukacja powinny współtworzyć przyjazną i otwartą wspólnotę, gdzie nie ma miejsca na przemoc, cenzurę, wykluczenie czy propagandę.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Zamierzam bezpośrednio współpracować z organizacjami prawniczymi, aby wskazać najlepszą drogę zarówno do przywrócenia w Polsce praworządności, jak i reformy sądownictwa. Eksperci i ekspertki w tych dziedzinach wskazują na konkretne rozwiązania, przywracające nie tylko rządy prawa i prawdziwy trójpodział władzy, ale także będące prawdziwą reformą, dzięki której sądownictwo będzie sprawniejsze i bardziej przyjazne. Zadaniem władzy powinno być wcielenie tych wskazówek w życie.
2
Poza głębokimi zmianami dotyczącymi polityki energetycznej ekologia musi stać się elementem życia każdego z nas i w naturalny sposób być obecna w myśleniu Polek i Polaków. Jako poseł zamierzam konsekwentnie wspierać rozwiązania systemowe, np. wymianę szkodliwych dla środowiska urządzeń grzewczych czy naturalną retencję wody. Uważam, że zmiany te powinny następować przy współpracy ze społeczeństwem - politycy muszą w jasny sposób wyjaśnić, dlaczego troska o środowisko jest tak istotna, a także sprawić, aby obecność ekologicznych rozwiązań była widoczna na każdym kroku. Zadaniem państwa powinno być więc promowanie transportu publicznego czy lokalnych producentów żywności, a także promowanie zielonej edukacji, tak aby ograniczenie plastiku czy recykling śmieci był czymś naturalnym.
3
Chciałbym pracować przy tworzeniu ustaw, których celem będzie uwolnienie kultury i edukacji od nacisku politycznego, a także zwiększenie ich finansowania. Należy systemowo sprawić, żeby nauczyciele i nauczycielki mieli swobodę pracy, a twórcy i twórczynie nie byli zależni od polityków. Ich praca podlegać powinna wyłącznie ocenie eksperckiej. Kultura i edukacja potrzebują także zmian, które dadzą im stabilność finansową - obecnie ludzie pracujący w tych dwóch kluczowych dla społeczeństwa sferach skazani są na pracę za marne pieniądze i pozbawieni stabilności finansowej (w przypadku kultury na funkcjonowanie od grantu do grantu), a dodatkowo muszą się mierzyć z codzienną biurokracją.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
30
zgodność
87%
wspólne pytania
26
zgodność
86%
wspólne pytania
30
zgodność
83%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
21
zgodność
40%
wspólne pytania
28
zgodność
40%
wspólne pytania
18
zgodność
41%